דוסילנד - זזים מהבית
  • ראשי
  • לוח אירועים

מתכונים בניחוח פרשת השבוע - פרשת דברים

עפרה ליבוביץ גולדברג מספרת על פרשת דברים ומוסיפה מתכון לקינוח. מתוך ספר חדש המציע מתכונים בניחוח פרשת השבוע.

עפרה ליבוביץ גולדברג – פרשת דÌÀבÈרÄים
עפרה ליבוביץ גולדברג היא מורה למחשבת ישראל ותנ"ך בתיכון שליד האוניברסיטה בירושלים, ומלמדת בחוג לחינוך של האוניברסיטה העברית. נכדתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ. בעבר לימדה ב"מליץ" - מכונים לחינוך יהודי-ציוני, וב"גשר" – מפעלים חינוכיים. בימים אלה היא משתתפת מדי שבוע ב"בית מדרש לילי" - פאנל על פרשת השבוע בבית אביחי בירושלים, מרכז תרבותי וחברתי המבקש להעניק מקום למגוון הקולות הנשמעים בשיח התרבותי הישראלי-יהודי.


פרשת דברים נפתחת בציון אירועים משמעותיים מזמן הנדודים במדבר, ובהפקת לקחים מהם. הדבר חשוב כהכנה לקראת הכניסה לארץ וכיבושה. בפרשה נזכרים העמים שבגבולם עברו בני ישראל, ומעניין מאד לבחון את השוני בציווי האלוהי בהתייחסות אליהם:

" וÀאÆת-הÈעÈם צÇו לÅאמÉר אÇתÌÆם עÉבÀרÄים בÌÄגÀבוÌל אÂחÅיכÆם בÌÀנÅי-עÅשÒÈו הÇיÌÉשÑÀבÄים בÌÀשÒÅעÄיר וÀיÄירÀאוÌ מÄכÌÆם וÀנÄשÑÀמÇרÀתÌÆם מÀאÉד. אÇל-תÌÄתÀגÌÈרוÌ בÈם כÌÄי לÉא-אÆתÌÅן לÈכÆם מÅאÇרÀצÈם עÇד מÄדÀרÇךÀ כÌÇף-רÈגÆל כÌÄי-יÀרËשÌÑÈה לÀעÅשÒÈו נÈתÇתÌÄי אÆת-הÇר שÒÅעÄיר. אÉכÆל תÌÄשÑÀבÌÀרוÌ מÅאÄתÌÈם בÌÇכÌÆסÆף וÇאÂכÇלÀתÌÆם וÀגÇם-מÇיÄם תÌÄכÀרוÌ מÅאÄתÌÈם בÌÇכÌÆסÆף וÌשÑÀתÄיתÆם" (דברים ב, ד-ו).
כלומר, בבני עשו אסור להתגרות, ואין להפריע להם. אם נצטרך מהם דברים לכלכלתנו בדרך, עלינו לשלם להם תמורתם בכסף. נראה שבציווי חבויה דרישה למעבר מהיר, כי אין פתח לסוג אחר של סחר שיש בו מן השהות - בגדים, כלים וכו'. רק אם נהיה רעבים או צמאים בדרך, ניתן לעצור, לקנות ולהמשיך מיד הלאה.
אלוהים אומר כאן באופן ברור מאד שלעמים נוספים זכות מלאה על נחלותיהם, וכי עלינו לכבדה.
על מואב ועמון נאמרים דברים דומים:

"וÇיÌÉאמÆר יÀהוÈה אÅלÇי אÇל-תÌÈצÇר אÆת-מוÉאÈב וÀאÇל-תÌÄתÀגÌÈר בÌÈם מÄלÀחÈמÈה כÌÄי לÉא-אÆתÌÅן לÀךÈ מÅאÇרÀצוÉ יÀרËשÌÑÈה כÌÄי לÄבÀנÅי-לוÉט נÈתÇתÌÄי אÆת-עÈר יÀרËשÌÑÈה" (דברים ב, ט).
"וÀקÈרÇבÀתÌÈ מוÌל בÌÀנÅי עÇמÌוÉן אÇל-תÌÀצËרÅם וÀאÇל-תÌÄתÀגÌÈר בÌÈם כÌÄי לÉא-אÆתÌÅן מÅאÆרÆץ בÌÀנÅי-עÇמÌוÉן לÀךÈ יÀרËשÌÑÈה כÌÄי לÄבÀנÅי-לוÉט נÀתÇתÌÄיהÈ יÀרËשÌÑÈה" (דברים ב, יט).


כאן נזכרים אבותיהם של העמים הללו – לוט ועשו, שהם אחינו ובני אחינו.
לעומת זאת, על האמÉרי נאמר בפרשה:

"קוÌמוÌ סÌÀעוÌ וÀעÄבÀרוÌ אÆת-נÇחÇל אÇרÀנÉן רÀאÅה נÈתÇתÌÄי בÀיÈדÀךÈ אÆת-סÄיחÉן מÆלÆךÀ-חÆשÑÀבÌוÉן הÈאÁמÉרÄי וÀאÆת-אÇרÀצוÉ הÈחÅל רÈשÑ וÀהÄתÀגÌÈר בÌוÉ מÄלÀחÈמÈה" (דברים ב, כד).

ונשאלת השאלה מדוע באמÉרי עלינו להלחם? אמנם הפרשה עצמה נותנת על כך תשובה, אולם המשמעות העמוקה יותר חבויה עוד בספר בראשית, פרק טו, "ברית בין הבתרים":
אברהם מקבל הבטחה כי זרעו יירש את הארץ הזאת, אולם לא מיד. יש צורך לחכות ארבע מאות שנה, והנימוק הוא:

" ...כÌÄי לÉא-שÑÈלÅם עÂוÉן הÈאÁמÉרÄי עÇד-הÅנÌÈה" (בראשית טו, טז).

כלומר, בזמן ברית בין הבתרים טרם חטא האמÉרי דיו להיות ראוי לעונש הגירוש מנחלתו. מאמירה זו נובע כי מן היושבים בארץ נדרשת התנהגות מסוימת. האמÉרי אינם יהודים, ואינם מצווים במצוות התורה ולכן סביר להניח כי הציפÌייה מהם היא להתנהגות מוסרית, בין אדם לחברו.
הבה נראה כיצד נהג האמÉרי:

"וÈאÆשÑÀלÇח מÇלÀאÈכÄים מÄמÌÄדÀבÌÇר קÀדÅמוÉת אÆל-סÄיחוÉן מÆלÆךÀ חÆשÑÀבÌוÉן דÌÄבÀרÅי שÑÈלוÉם לÅאמÉר אÆעÀבÌÀרÈה בÀאÇרÀצÆךÈ בÌÇדÌÆרÆךÀ בÌÇדÌÆרÆךÀ אÅלÅךÀ לÉא אÈסוÌר יÈמÄין וÌשÒÀמÉאול. אÉכÆל בÌÇכÌÆסÆף תÌÇשÑÀבÌÄרÅנÄי וÀאÈכÇלÀתÌÄי וÌמÇיÄם בÌÇכÌÆסÆף תÌÄתÌÆן-לÄי וÀשÑÈתÄיתÄי רÇק אÆעÀבÌÀרÈה בÀרÇגÀלÈי. כÌÇאÂשÑÆר עÈשÒוÌ-לÄי בÌÀנÅי עÅשÒÈו הÇיÌÉשÑÀבÄים בÌÀשÒÅעÄיר וÀהÇמÌוÉאÈבÄים הÇיÌÉשÑÀבÄים בÌÀעÈר עÇד אÂשÑÆר-אÆעÁבÉר אÆת-הÇיÌÇרÀדÌÅן אÆל-הÈאÈרÆץ אÂשÑÆר-יÀהוÈה אÁלÉהÅינוÌ נÉתÅן לÈנוÌ" (דברים ב, כו-כט).

תחילה פנו בני ישראל אל האמÉרי בדברי שלום. אף שהציווי הראשוני היה להלחם, ניסו קודם את דרך השלום. (בקש שלום ורדפהו! - במדרש תנחומא, פרשת חוקת כב, קשרו את הציווי "בקש שלום ורדפהו" בדיוק לאירוע הזה! ) , אבל מלך האמÉרי סרב:

"וÀלÉא אÈבÈה סÄיחÉן מÆלÆךÀ חÆשÑÀבÌוÉן הÇעÂבÄרÅנוÌ בÌוÉ כÌÄי-הÄקÀשÑÈה יÀהוÈה אÁלÉהÆיךÈ אÆת-רוÌחוÉ וÀאÄמÌÅץ אÆת-לÀבÈבוÉ לÀמÇעÇן תÌÄתÌוÉ בÀיÈדÀךÈ כÌÇיÌוÉם הÇזÌÆה" (דברים ב, ל).
ממקומות אחרים בתנ"ך – פרעה בזמן המכות, בני עלי – ידוע לנו שכאשר ניטל מבני האדם חופש הבחירה, בדרך כלל הם ראויים לזה, משום שעד לאותו רגע שבו ניטלה מהם הבחירה החופשית בחרו תמיד ברע. למעשה, הקשיית הלב, לפי הפרשנים, היא כבר חלק מהעונש.
כלומר, האמÉרי חטאו ועוונם שלם, ולכן מגיע להם העונש של ירושת ארצם. ולכן נאמר בפרשתנו שוב:

"וÇיÌÉאמÆר יÀהוÈה אÅלÇי רÀאÅה הÇחÄלÌÉתÄי תÌÅת לÀפÈנÆיךÈ אÆת-סÄיחÉן וÀאÆת-אÇרÀצוÉ הÈחÅל רÈשÑ לÈרÆשÑÆת אÆת-אÇרÀצוÉ" (דברים ב, לא).
ואם האמÉרי חייב בהתנהגות מוסרית- על אחת כמה וכמה חייבים בכך אנו.
ואכן, בתפילת מוסף של יום טוב אומרים כי: "מפני חטאינו גלינו מארצנו". חורבן בית שני והגלות שבעקבותיו מיוחסים לשנאת חינם. הישיבה בארץ אינה תלויה רק בכוח הפיסי, אלא בחוסנה המוסרי של החברה. אנו נבחנים ביחסנו לחלש שבתוכנו, לזר ולשכן.בÌÌיסÀקוÉטÌי
לקראת הכניסה לארץ אני ממליצה על עוגיות בÌÌיסÀקוÉטÌי, עם הרבה אגוזים ושקדים - ותודה לגיסתי על המתכון המוצלח.

בטרם כל:
23/4 כוסות קמח
1 כפית אבקת אפייה
1/2 כפית מלח
3 ביצים שלמות
3 חלמונים
1 כפית קליפת תפוז או לימון מגוררת
11/2 כוסות סוכר
2 כוסות אגוזי לוז טבעיים
2 כוסות שקדים טבעיים
 
יציר נברא:
מחממים תנור לחום בינוני (180 צ.).
בקערה, שמים את הקמח, אבקת האפייה והמלח.
בקערה נפרדת, טורפים יחד את הביצים והחלמונים. מוסיפים את קליפת התפוז או הלימון המגוררת ואת הסוכר, ושוב טורפים.
מוסיפים לבלילת הביצים את תערובת הקמח ומערבבים. העיסה המתקבלת דביקה מאוד, ואין להוסיף לה קמח מעבר למצוין במתכון.
מוסיפים לעיסה את האגוזים והשקדים, מערבבים היטב ומעצבים את העיסה לשתי כיכרות מוארכות, דומות לצ'באטה.
מרפדים תבנית אפייה שטוחה ורחבה בנייר אפייה ומניחים עליו את הכיכרות, כך שלא יגעו זו בזו. אופים 25 דקות.
מעבירים לצינון על רשת, ואז פורסים בזהירות לפרוסות דקות, בסכין גדולה וחדה מאוד (אחרת העוגיות מתפוררות). מניחים את הפרוסות בתבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים שוב, לייבוש, 10 דקות. העוגיות אמורות להיות יבשות ופריכות.

 

 


 

מתוך 'מטעמי המקרא' - מתכונים בניחוח פרשת השבוע, בעריכת ובהפקת דפי פורר-קרמר ובהפצת דני ספרים

ספר "מטעמי המקרא" משלב בתוכו מתכונים ודברי תורה של שישים ושלושה אנשי ציבור, דת ורוח מהחברה הישראלית אשר כתבו את הדברים מנקודת מבטם האישית והייחודית. מגוון הכותבים בספר הוא המייחד אותו: בגזרת חברי הכנסת מופיעים ח"כ חיים אורון, ומאידך ח"כ הרב יצחק לוי, בגזרת התרבות מופיעים קובי אוז (מתכון למרק בשם 'מרק המשכן') אל מול שי צ'רקה, מאייר קומיקס מהיישוב צופים שבשומרון. כמוכן כתבו: סמדר שיר, הרב יובל שרלו, אלי סהר, ד"ר עליזה לביא, הרב יחיאל וסרמן, צחי בוקששתר, הרב יהודה גלעד ועוד...

 
<
אוקטובר 2021
>
ראשנשלרבחמשישב

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31